Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de Podevyn NV, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. De prijzen vermeld op onze catalogus zijn louter aanwijzend en zonder enige verbintenis van ons dienaangaande.
 3. Onze prijzen hebben betrekking op het materiaal afkomstig uit onze werkhuizen, taksen en onkosten niet inbegrepen. Wanneer tijdens de uitvoering van de werken/onderhouden beschadigingen of bijzondere moeilijkheden aan het licht komen die redelijkerwijs niet konden of moesten worden vastgesteld bij de opstelling van het bestek en die aanleiding geven tot een prijsaanpassing ten belope van 20% van het bestek of van de in de werkopdracht bij benadering opgenomen prijs, betuigt de klant nu reeds zijn akkoord met een dergelijke overschrijding.
 4. De klant verbindt zich ertoe de goederen/materiaal in ontvangst te nemen binnen de vijf werkdagen, na ontvangt van bericht van terbeschikkingstelling. Wanneer de klant binnen de 6 maanden te rekenen vanaf het aangetekend bericht van terbeschikkingstelling zijn goederen niet komt ophalen, behoud Podevyn NV zich het recht voor de achtergelaten goederen te verkopen of wegdoen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen dienen binnen de 15 dagen na ontvangst te worden vereffend. Alle facturen dienen op BE77 2100 5859 6742 te worden betaald, tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intresten. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totale factuurbedrag.
 8. In geval van annulering is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 150 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de Podevyn NV, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 9. Alle andere kosten van invordering die uitstijgen boven de forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel 7 worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de Podevyn NV zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 13. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 14. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de Podevyn NV.
 16. De overdracht van eigendom van de goederen door de Podevyn NV geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.
 17. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen/goederen
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te onderbreken.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.